قافیه های دلتنگی

یک چیز همه ی انسان ها راخویشاوند می کند:عشق!